کارخانه سنگ زنی سیمان در کیگالی و یا در نزدیکی کیگالی